Konkurs architektoniczny


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku.

Zamawiający:
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
Osoba do kontaktów: Joanna Dolecka
Tel.: +48 857420353, E-mail: j.dolecka@galeria-arsenal.pl, Faks: +48 857428560
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:                 http://galeria-arsenal.pl
Dostęp elektroniczny do informacji:http://www.sarp-bialystok.org

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP Oddział w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 3
Punkt kontaktowy: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP Oddział w Białymstoku, 15-269 Białystok
Osoba do kontaktów: Regina Choromańska
Tel.: +48 857447048, E-mail: bialystok@sarp.org.pl, Faks: +48 857447048
Adres internetowy:http://www.sarp-bialystok.org

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Prace konkursowe zgodne tematycznie z przedmiotem konkursu oraz formalnie z wymaganiami regulaminu, zostaną poddane

szczegółowej ocenie, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) oryginalność wykreowanej idei projektowej w aspekcie spełnienia celu konkursu – kryterium K1,
2) wartości urbanistyczne rozwiązań projektowych w kontekście kompleksowego zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym – kryterium K2,
3) wartości architektoniczne rozwiązań projektowych, w tym walory architektoniczne obiektu i atrakcyjność przyjętych rozwiązań materiałowych i plastycznych – kryterium K3,
4) wartości funkcjonalno-użytkowe rozwiązań projektowych, w tym prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych w kontekście zgodności z wymaganiami programowymi oraz warunkami technicznymi – kryterium K4,
5) wartości ekonomiczne przyjętych rozwiązań projektowych – kryterium K5.
Waga każdego z kryteriów jest jednakowa.

Terminy:
2012-01-25 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2012-04-11 Termin składania prac konkursowych
2012-04-23 Przewidywany termin oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu

Nagrody:
- I nagroda – 40 000 PLN oraz zaproszenie autora nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego polegającego na szczegółowym
opracowaniu projektowym nagrodzonej pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.: 3.2 i 4.1 regulaminu konkursu,
- II nagroda – 20 000 PLN,
- dwa wyróżnienia w kwocie po 10 000 PLN każde.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

1. Konrad Kucza-Kuczyński
2. Jerzy Uścinowicz
3. Włodzimierz Mucha
4. Mirosław Siemionow
5. Anda Rottenberg
6. Jarosław Suchan
7. Hanna Wróblewska
8. Piotr Firsowicz

Regulamin konkursu oraz pozostałe materiały znajdują się  na stronach internetowych: galeria-arsenal.pl/o-galerii/zamowienia-publiczne.html oraz www.sarp-bialystok.org/index.php?secId=1&page=0&newsId=304.