Konkurs architektoniczny

 KONKURS na opracowanie aktualizacji koncepcji architektonicznej modernizacji infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku–dużej Sceny i Sceny Malarnia, z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym oraz podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej, organizowany przez Teatr Wybrzeże, przygotowany i przeprowadzany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże.

Ogłoszenie konkursu oraz regulamin wraz załącznikami na stronie:

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/jednostki_org_podlegle_marszalkowi/teatr_wybrzeze/zamowienia_publiczne/details?ffoFormId=206763

Konkurs stanowi część projektu Teatru Wybrzeże pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia. Etap I-przygotowanie dokumentacji projektowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2), umowa o dofinansowanie numer UDA-RPPM.10.02.02.02-00-060/13-00 z dnia 03.03.2014r.