KONKURS GIŻYCKO - pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi  dotyczące sposobu opracowania i składania prac konkursowych w „konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenu plaży miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych” (zamieszczono 15.09.2014, pytania PK011-PK012 16.09.2014, pytanie PK014 - dnia 2.10.2014)


PYTANIE PK001:
"Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie gdzie ma się znajdować hangar przywodny 30mx7m, wysokość 4m do 5m (dz. 312/14). Z mapy własności wynika, że ma się on znajdować przy basenie portowym, natomiast z wytycznych do projektu (załącznik nr 12) wynika, że ma się on znajdować PO PRZECIWNEJ STRONIE PLAŻY- OBOK MBSW (DZIAŁKA NR 311)."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK001:
Hangar przywodny ma znajdować się po zachodniej stronie plaży (obszar oznaczony  w załączniku nr 12 symbolami "B"), na działce nr 312/14, która obejmuje obszary oznaczone w załączniku nr 12 symbolami "B" i "D"
PYTANIE PK002:
"Z ZAŁĄCZNIKA nr 12, ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ WYTYCZNE DO PROJEKTU WYNIKA, ŻE NALEŻY WYBURZYĆ BUDYNEK ŻEGLUGI MAZURSKIEJ (dz. 312/13) I ZAPROPONOWAĆ NOWY BUDYNEK W GRANICACH dz. 312/15. JEDNAK ZGODNIE Z PROJEKTEM MPZP CAŁA DZIAŁKA 312/15 MA BYĆ PRZEZNACZONA NA DROGĘ. PROSZĘ O WYZNACZENIE INNEJ DZIAŁKI NA LOKALIZACJĘ NOWEGO BUDYNKU ŻEGLUGI MAZURSKIEJ."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK002:
Do legendy załącznika nr 12 pt. "Zakres opracowania oraz wytyczne do projektu"  wkradł się błąd - obiekt należy zaprojektować na dotychczasowej działce Żeglugi Mazurskiej, czyli nr 312/13 (zamiast 312/15). Punkt 4 "wykazu niektórych obiektów" powinien mieć następujące brzmienie:
4. BUDYNEK ŻEGLUGI MAZURSKIEJ
(budynek do wyburzenia, należy zaproponować nowy obiekt w granicach działki 312/13 spełniający obecną funkcję, współgrający z projektowanym otoczeniem)
PYTANIE PK003:
Punkt 2 Programu funkcjonalno - użytkowego MBSW w Giżycku:  "Zamknięcie basenu portowego pirsem / falochronem od południa" - Od południa istnieje już pirs, czy chodzi o jego przebudowę?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK003:
Chodzi o osłonięcie pirsem basenu portowego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych. Istniejący pirs osłania jedynie sąsiedni basen portowy.
PYTANIE PK004:
Punkt 4 Programu funkcjonalno - użytkowego MBSW w Giżycku:  "Wykonanie pomostu uchylnego (...) na pirsie od strony wschodniej (...) (dz.311)" - Chodzi o wschodni brzeg pirsu łączącego basen portowy z dz. 311? Czy brzeg we wschodniej części dz. 311?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK004:
Pomost uchylny (slip uchylny) w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych ma zostać zaprojektowany przy pirsie po wschodniej strony basenu portowego MBSW (czyli od strony plaży). Ma zostać umiejscowiony na działce nr 311.
PYTANIE PK005:
Punkt 2.3.7. Regulamin konkursu: "Zamawiający oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia propozycji kształtownaia zabudowy na terenach (.), kompleksu zabudowy całorocznej dla obsługi turystyki oraz mieszkańców (gastronomia, handel itp. - ilość punktów minimalnie zgodnie z wytycznymi)" - Proszę o przedstawienie wytycznych o których mowa w tym punkcie.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK005:
Stała zabudowa handlowo-gastronomiczna (od 12 do 20 lokali - dzierżawa na terenach miasta), (5UT i ewentualnie 7UT)
PYTANIE PK006:
Punkt 2.3.8. Regulamin konkursu: "Należy przewidzieć miejsca lokalizacji dla sezonowych kiosków handlowych w formie zunifikowanego, przenośnego elementu obowiązującego na całym terenie." - Proszę o przedstawienie wytycznych dotyczących ilości takich kiosków handlowych i powierzchni jaką powinny zajmować.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK006:
Ilość przenośnych zunifikowanych kiosków nie jest zakładana (wyniknie z potrzeb, bądź konkretnych wskazanych lokalizacji w pracy konkursowej)
PYTANIE PK007:
W programie funkcjonalno-użytkowy plaży miejskiej w Giżycku jest mowa o: "Przy projektowaniu linii brzegowej plaży należy uwzględnić występujące w tym miejscu silne prądy wody i ich wpływ na linię brzegową." -
Czy można prosić o przekazanie mapy/schematu na którym będą przedstawione występujące w tym miejscu prądy wodne i ich kierunki?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK007:
nigdy nie było dokumentacji prądów wodnych, ale praktyka i regularne zamulanie brzegów w jednym kierunku, spowodowały konieczność budowy pirsów o czym świadczy zagospodarowanie wejść do poszczególnych portów w mieście Giżycko wzdłuż północnego brzegu jeziora Niegocin
PYTANIE PK008:
"Na której działce ma zostać zlokalizowany Budynek Żeglugi Mazurskiej? W regulaminie jest mowa o działce 1-312/15 (załącznik nr 12 pkt 4). Czy Organizator/Zamawiający dopuszcza możliwość lokalizacji tych zabudowań na innej działce np. 1-312/13 lub/oraz 1-312/4 lub/oraz 1-312/18 ?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK008:
Do legendy załącznika nr 12 pt. "Zakres opracowania oraz wytyczne do projektu"  wkradł się błąd - obiekt należy zaprojektować na dotychczasowej działce Żeglugi Mazurskiej, czyli nr 312/13 (zamiast 312/15). Punkt 4 "wykazu niektórych obiektów" powinien mieć następujące brzmienie:
4. BUDYNEK ŻEGLUGI MAZURSKIEJ
(budynek do wyburzenia, należy zaproponować nowy obiekt w granicach działki 312/13 spełniający obecną funkcję, współgrający z projektowanym otoczeniem)
PYTANIE PK009:
"Na załączniku nr 12 – ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ WYTYCZNE DO PROJEKTU, zaznaczono strefy funkcjonalne dla terenów oraz wyznaczono ciągi piesze i rowerowe. Czy dopuszczalne jest inne usytuowanie elementów ciągów i stref? Czy lokalizacja funkcji amfiteatru (budynek nr 5 na ww. załączniku) w sugerowanym miejscu jest obligatoryjna? Czy dopuszczalne jest inne usytuowanie zabudowy niż jak wyznaczone na złączniku nr 12?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK009:
Strefy funkcjonalne dla terenów, ciągi piesze i rowerowe oraz amfiteatr należy umiejscowić zgodnie z załącznikiem nr 12. Nie dopuszczamy zmiany stref funkcjonalnych; jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne – są elementami współtowarzyszącymi poszczególnym strefom funkcjonalnym i zapewne będą się wzajemnie przenikać
PYTANIE PK010:
"Czy hangar przywodny i gospodarczy muszą być osobnymi budynkami? Czy dopuszczalne jest łącznie obiektów z innymi o odmiennym przeznaczeniu/funkcji?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK010:
Na terenie plaży miejskiej może znaleźć się tylko hangar przywodny powiązany z funkcją sanitariatów, zgodnie z programem plaży i MBSW – niedopuszczalne jest wprowadzenie innych funkcji obsługujących MBSW

PYTANIE PK011:
"W regulaminie konkursu Rozdział II pkt. 2.3 pp. 2.3.4 jest napisane: *,,Przy projektowaniu linii brzegowej plaży należy uwzględnić występujące w tym miejscu silne prądy wody i ich wpływ na linię brzegową".  Proszę o udostępnienie stosownej dokumentacji dot. występujących prądów cyrkulacyjnych wody i ich kierunków w jeziorze Niegocin."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK011:
patrz odpowiedź na pytanie nr PK007
PYTANIE PK012:
"Załącznik nr 15 Regulaminu Konkursu zawiera dokumentację fotograficzną oraz schemat ujęć wykonanych fotografii. Proszę o uzupełnienie brakujących fot. nr 2 i fot. nr 8."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK012:
Fotografie nr 2 i nr 8 znajdują się w opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego materiałach konkursowych. W załączeniu publikujemy je ponownie.
PYTANIE PK013:
"Na działce nr 1-312/14 znajdują się obiekty nie uwzględnione w załączniku nr 12 - Zakres opracowania oraz wytyczne do projektu. Obiekt pierwszy (obiekt gastronomiczny) znajdujący się w odległości ok. 20 m na południowy-zachód od budynku prywatnego na działce nr 1-312/2. Obiekt drugi (amfiteatr) znajdujący się przy budynku prywatnym na działce nr 1-3123/2. Proszę o stanowisko, czy obiekty te są przewidziane do rozbiórki.."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK013:
Wymienione obiekty przewidziane są do rozbiórki.

PYTANIE PK014:

"Zwracam się z ogromną prośbą i zapytaniem, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu na składanie prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej plaży miejskiej w Giżycku. Prośba wynika z obszernego zakresu opracowania konkursu i możliwości merytorycznego opracowania wszystkich założeń konkursu."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PK014:
Termin składania prac konkursowych określony jest w Regulaminie konkursu i nie może ulec zmianie.


ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 15-fot.2-Budynek MBSW (ozn.w zał.12 jako.1a).JPG2.67 MB
Załącznik nr 15-fot.8-Giżycko-przejście piesze na przedłużeniu ul.Wyzwolenia.JPG2.83 MB