Pytania i odpowiedzi do części formalnej konkursu

Pytania i odpowiedzi do części formalnej konkursu Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych:
PYTANIE  NR PF001:
"Mam pytanie odnośnie załączników, które trzeba dostarczyć razem z  wnioskiem. Czy jeśli o dopuszczenie do konkursy będzie występowało 2  uczestników z tego samego biura każdy z nich musi wypełnić oddzielnie  oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w  konkursie, o braku podstaw do wykluczenia z konkursu i informacje o przynależności do grupy kapitałowej?"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PF001:
Jeżeli uczestnikiem konkursu jest biuro projektowe (uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie - załącznik nr 1 punkt 1.1), to wypełniane jest jedno oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w  konkursie (załącznik nr 2), jedno oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z konkursu (załącznik nr 3) i jedna informacja o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6), natomiast osoby z tego biura podawane są w "wykazie osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu pracy konkursowej (załącznik nr 4) i w oświadczeniu o wymaganych uprawnieniach projektowych (załącznik nr 5).
Natomiast jeżeli uczestnikiem konkursu są 2 osoby fizyczne (uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie - załącznik nr 1 punkt 1.2), to wypełniane są dwa oświadczenia uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w  konkursie (załącznik nr 2), dwa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z konkursu (załącznik nr 3) i dwie informacje o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6) oraz powyższe osoby podawane są w "wykazie osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu pracy konkursowej (załącznik nr 4) i w oświadczeniu o wymaganych uprawnieniach projektowych (załącznik nr 5).
PYTANIE NR PF002:
"Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii.
Jak w konkursie są traktowania wspólnicy spółki cywilnej? Czy są traktowani jako:
a. dwie osoby fizyczne, wspólnie biorące udział w konkursie?
b. jedna firma"
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 002:
Wspólnicy spółki cywilnej są osobami fizycznymi wspólnie biorącymi udział w konkursie.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne osiadające osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest jednostką organizacyjną, jest tylko umową wspólników na podstawie której zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony ( art. 860 paragraf 1 k.c.)
PYTANIE NR PF003:
"Czy nie jest to błąd, że jako załącznik do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć kartę identyfikacyjną - załącznik nr 9, bo o ile wiem to dołącza się ją w zamkniętej kopercie do pracy konkursowej."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PF003:
Dołączenie karty identyfikacyjnej (załącznik nr 9) do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie nie jest błędem. Karta identyfikacyjna składana jest w zamkniętej kopercie, która otwarta zostanie po ogłoszeniu wyników konkursu w celu identyfikacji prac konkursowych. W niektórych konkursach kartę identyfikacyjną składa się dopiero z pracą konkursową, w innych z wnioskiem o dopuszczenie do konkursu. Wybraliśmy pierwszą opcję, aby uniknąć sytuacji, gdy uczestnik konkursu podczas pakowania pracy zapomni o karcie identyfikacyjnej i nie dołączy jej do pracy konkursowej.
PYTANIE  NR PF004:
Szanowni Państwo, moje pytanie dotyczy konkursu w Giżycku, konkretnie sposobu opieczętowania koperty z ząłącznikiem 9, zawierającym nadany przez autora tajny numer projektu. Czy w związku z umieszczeniem tegoż załącznika w kopercie z pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi zawierającymi pełne dane Uczestnika wystarczy opisać osobną kopertę z umieszczonym załącznikiem 9 danymi autora i podpisac "zalącznik 9" ?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PF004:
Załącznik nr 9  czyli Kartę identyfikacyjną uczestnika konkursu należy dołączyć do wniosku w oddzielnej zamkniętej kopercie oznaczonej na zewnątrz tylko jako „załącznik nr 9".
PYTANIE NR PF005:
Czy jeśli spośród trzech uczestników wspólnie biorących udział tylko jedna posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, czy każdy z uczestników wypełnia załącznik nr 2 (pkt 1. załącznika nr 2. nie będzie wówczas spełniony.)
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PF005:
W wyżej wymienionym przypadku ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe co wynika wprost z Ustawy art. 23. Uczestnicy, którzy nie ustanowili pełnomocnika w osobie jednego z uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu lub osoby trzeciej jak stanowi ustawa, muszą uzupełnić złożony wniosek o dopuszczenie do konkursu o oryginał pełnomocnictwa podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu. Należy pamiętać, że w takim przypadku wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez pełnomocnika.
PYTANIE NR PF006:
Proszę o informacje czy składając wniosek nr 1 jako pracownia- samodzielny uczestnik, wpisując w zał.4 zespół 4 projektantów - 1 z wymaganymi uprawnieniami, wymagane jest wypełnienie zal. 7 lub 8 przez członków zespołu dla osoby je reprezentujące- w tym wypadku właściciela pracowni. Proszę rownież o informacje który załącznik dotyczy opisanej sytuacji.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR PF006:
Jeżeli pracownia jest prowadzona w formie działalności gospodarczej jednego przedsiębiorcy, a uprawnienia posiada pracownik firmy, wtedy nie jest składane pełnomocnictwo.
Jeżeli pracownia jest spółką cywilną, a uprawnienia posiada pracownik lub jeden ze wspólników, wtedy wspólnicy udzielają pełnomocnictwa wspólnikowi posiadającemu uprawnienia - załącznik nr 7 (uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie).
Jeżeli uprawnienia posiada osoba nie będąca pracownikiem pracowni, wtedy jest to przypadek uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (pracownia + posiadacz uprawnień) - należy podpisać pełnomocnictwo -  załącznik nr 7
PYTANIE NR PF007: (z dnia 25.08.2014)
Jako Zgłaszający się do uczestnictwa w konkursie w Giżycku dostaliśmy wezwanie do uzupełnienia wniosku o załącznik nr 9 czyli kartę identyfikacyną uczstnika konkursu. Proszę o potwierdzenie że o ten właśnie załącznik chodzi. Nie wypełnialiśmy go celowo ponieważ z dotychczasowego doświadczenia wiemy ze kartę identyfikacyjną skałada się razem z praca konkursową w zamkniętej kopercie w celu zapewnienia anonimowości składanych prac konkursowych. Proszę o wyjaśnienie gdzie w takim bądź razie anonimowość składanych prac w momencie gdy liczbę rozpoznawczą pracy konkursowej podajemy razem z wypełnionym wnioskiem ze wszystkimi danymi uczestnika konkursu? Naszym zdaniem podważa to wiarygodność oceny prac konkursowych.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  NR PF007:(zamieszczono 25.08.2014)
Potwierdzamy, że chodzi o dołączenie karty identyfikacyjnej (załącznik nr 9) do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Karta identyfikacyjna składana jest w zamkniętej kopercie, na kopercie nie umieszcza się numeru identyfikacyjnego. Koperta zostanie otwarta po ogłoszeniu wyników konkursu w celu identyfikacji prac konkursowych.  Nie podważa to w żaden sposób wiarygodności oceny prac konkursowych.
W niektórych konkursach kartę identyfikacyjną składa się dopiero z pracą konkursową, w innych z wnioskiem o dopuszczenie do konkursu. Wybraliśmy pierwszą opcję, aby uniknąć sytuacji, gdy uczestnik konkursu podczas pakowania pracy zapomni o karcie identyfikacyjnej i nie dołączy jej do pracy konkursowej.