Wyróżnienia SARP II i III stopnia

W dniu 19 grudnia wręczone zostały wyróżnienia SARP II i III stopnia - srebrne i brązowe odznaki SARP.

Wyróżnienia otrzymali:

BRĄZOWE ODZNAKI SARP
1. Piotr Mikulski-Bąk – za wieloletnią pracę w Oddziale Stowarzyszenia oraz aktywny udział i reprezentowanie oddziału w Koalicji Stowarzyszeń w działaniach społecznych na rzez prawidłowego rozwoju Olsztyna.
2. Tomasz Birezowski – za całokształt działań propagujących jakość architektury, w tym w szczególności: inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych związanych z celami Stowarzyszenia oraz wyjątkowy udział w działaniach w zakresie gospodarki przestrzennej oraz ochrony dóbr kultury i środowiska. Również za aktywny udział w debatach publicznych dotyczących jakości architektury i rozwoju miasta.
3. Piotr Gadomski – za pełen zaangażowania wkład w prace legislacyjne dotyczące całego środowiska architektonicznego i przełamanie stereotypu niemożności i nieskuteczności
4. Krzysztof Górka – za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz Oddziału oraz uczestniczenie w spotkaniach dotyczących kształtowania ładu przestrzennego w mieście i inicjowanie ważnych tematów z zakresu urbanistyki miasta Olsztyna
5. Anna Kulińska – za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz podjęcie kreatywnych działań mających na celu prawidłową edukację w zakresie architektury wśród dzieci i młodzieży.
6. Zdzisław Lepszy – za wieloletnią pracę w Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
7. Anna Łukaszewicz-Paczkowska – za pracę w Okręgowym Sądzie Koleżeńskim.
8. Adriana Patalas – za udział w pracach organizacyjnych imprez integracyjnych oraz spotkań okolicznościowych oraz udział w działaniach na rzecz edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży.
9. Jacek Strużyński – wyjątkowy merytoryczny wkład w proces odczytywania i zachowania wartości dziedzictwa kulturowego naszego miasta i regionu. Ponadto za wyjątkową odwagę cywilną przy podejmowaniu tematów drażliwych ze względu na bezpardonową grę czynników polityczno-administracyjnych

SREBRNE ODZNAKI SARP
1. Anna Dąbrowska-Sosak – za wieloletnie przewodniczenie Komisji rewizyjnej i nadanie właściwej rangi tej kluczowej funkcji poprzez aktywne działanie we władzach Oddziału i umiejętność zajmowania odpowiedzialnego stanowiska w momentach trudnych, konfliktowych. Ponadto za organizacje spotkań tematycznych, aktywne uczestnictwo w debatach publicznych dotyczących jakości architektury i ładu przestrzennego miasta oraz osobista postawę budującą wizerunek architekta.
2. Stanisław Sosak – za pracę w Okręgowym Kolegium Sędziów Konkursowych oraz aktywną reprezentację Oddziału w debatach publicznych m.in. debata: „Olsztyn – Miasto Architekta Ericha Mendelsohna”.
3. Leon Kowalczyk – za całokształt wieloletniej pracy zawodowej realizującej ponadprzeciętną jakość architektury.
4. Edward Michalski – za całokształt wieloletniej pracy zawodowej realizującej ponadprzeciętną jakość architektury oraz znakomitą jakość rysunków satyrycznych.
5. Jan Olszewski – za wieloletnią aktywną pracę w Okręgowej Komisji Rewizyjnej, organizację spotkań tematycznych oraz udział w debatach publicznych.
6. Małgorzata Zyskowska – za wieloletnią pracę w Zarządzie Oddziału, organizację wyjazdów szkoleniowych i spotkań integracyjnych, aktywny udział w pracach komisji konkursowych konkursów architektonicznych.