:: Strona główna ::

Zmiana w Regulaminie Konkursu na koncepcję przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej "Urania" w Olsztynie


KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE

KONKURS SARP NR 964

Dokonuje się zmiany Regulaminu Konkursu w następującym zakresie:

ZMIANA 1
Pkt. 1.5.8. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie:
„3.6.3 Termin składania prac konkursowych - do dnia 15.03.2016r. do godz. 20:00 (liczy się data doręczenia) pod adresem:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Olsztynie
ul. Kołłątaja 14, 10-034 Olsztyn”
ZMIANA 2
Pkt. 1.6.3. Regulaminu konkursu otrzymuje następujące brzmienie :
1.6.3 Konsultant Sądu Konkursowego.
a) W obradach Sądu konkursowego może uczestniczyć bez prawa głosu konsultant – rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wiesław Nowak.
b) W obradach Sądu konkursowego może uczestniczyć bez prawa głosu konsultant – inż. Karol Więckowski - pełnomocnik prezydenta ds. infrastruktury i gospodarki elektroenergetycznej.
c) W obradach Sądu konkursowego może uczestniczyć bez prawa głosu konsultant – Konstanty Targoński – przedstawiciel Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna
Powyższe zmiany stanowią uzupełnienie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie i będą wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.


KONKURS HALA URANIA

KONKURS  NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO –
ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „URANIA”
W OLSZTYNIE

Informuemy, że w terminie do 12 stycznia 2016r. wpłynęło 67 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Wszystkie zespoły zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. 


KONKURS HALA URANIA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA FORMALNE


KONKURS  NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE

Informujemy, że do 28.12.2015 nie wpłynęło żadne pytanie w zakresie formalnym dotyczącym składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Po terminie wpłynęło jedno pytanie.

Pytanie PF001

Zwracam się z zapytaniem czy do wniosku należy dołączyć kartę identyfikacyjną z nr rozpoznawczym, ponieważ w regulaminie znajdują się rozbieżne informacje w tej sprawie (czy karta ma być złożona do wniosku, czy z pracą konkursową)?

Odpowiedź na pytanie PF001

Kartę identyfikacyjną z numerem rozpoznawczym należy załączyć tylko do pracy konkursowej.


Konkurs SARP o/Bydgoszcz

Informujemy, że firma „EBUD–Towarzystwo Budownictwa Społecznego” przy współpracy z SARP Oddział Bydgoszcz ogłasza „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku
wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy”.

Termin składania prac konkursowych: 19 lutego 2016 r.

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie:

https://www.dropbox.com/sh/jref9sklveaqap7/AACTpkrnT3stnm_DVNb-K2rVa?dl=0


KONKURS SARP nr 964

Informujemy, że ogłoszony został "Konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali
Widowiskowo-Sportowej "Urania" w Olsztynie" - konkurs SARP nr 964

Termin składania wniosków: 12.01.2016

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/316616/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_i_rozbudowy_hali_widowiskowo_sportowej_urania_w_olsztynie/


Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie

WP_20151211_10_08_30_Pro.jpg

W dniu 11 grudnia na uroczystej gali ogłoszone zostały wyniki konkursu.

I Nagroda - praca nr 007 -PIG ARCHITEKCI Sp. z o.o 

Michał Lah, Tomasz Grzesik, Jarosław Jachna, Bartłomiej Tarnas, Kacper Kępiński, Marcin Iwaszkiewicz, Zuzanna Dziedzic / Warszawa

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO DO PRACY NR 007.

Praca nr 007 najpełniej, spośród wszystkich 14-tu prac zakwalifikowanych przez Organizatora i nadesłanych do udziału w konkursie, odpowiada na oczekiwania Zamawiającego, określone w wytycznych dla opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie.

Autorzy tej pracy przedstawili spójną, w zakresie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, propozycję, którą cechują wysokie walory funkcjonalno-przestrzenne i estetyczne. Efekty te uzyskane zostały przy równoczesnym wykorzystaniu racjonalnych i oszczędnych ekonomicznie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

Ogólny wyraz architektoniczny założenia cechuje dystyngowana elegancja, osiągnięta bardzo prostymi środkami. Zdaniem Jury zaproponowana formuła formalna wpisuje projektowany stadion w nurt współczesnej, światowej architektury obiektów tego rodzaju. Jako taki, ma on szanse stać się rozpoznawalną architektoniczną ikoną miasta Olszyna.

Jury z uznaniem przyjęło, zaprezentowaną w drugiej części konkursu, wariantową propozycję etapowania realizacji stadionu. Jest ona wynikiem poważnych analiz problemu, wnosząc istotny wkład do rozważań nad kolejnymi fazami prac nad dokumentacją projektową.

I nagroda - wizualizacje i plansze

https://www.dropbox.com/sh/2me3bumdqxlpgh1/AADTTyEBy5l9RGLD-45UiNDXa?dl=0

II Nagroda -  praca nr 008 - 2 MP Piotr Musiałowski


Piotr Musiałowski, Michał Adamczyk, Piotr Bylka, Mikołaj Kwieciński, Krzysztof Nowotka, Jacek Rezulski /  Warszawa
 

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO DO PRACY NR 008

Praca konkursowa nr 008 stanowi ciekawą propozycję kształtowania przestrzeni publicznych, strony ul. Leonharda. Zaproponowana korekta usytuowania płyty boiska, nie wymagana w przypadku przebudowy istniejących obiektów, skutkuje zbyt agresywnym wysunięciem południowo-wschodniego narożnika stadionu w kierunku ul. Leonharda.

Praca konkursowa nr 008 posiada konsekwentnie rozwiązane elewacje stadionu, jednakże z dyskusyjnym potraktowaniem narożników. Niestety, w ciekawym przestrzennym modułowym rozwiązaniu konstrukcji nastąpiła rozbieżność między architekturą (prefabrykowane ramy w nieekonomicznym do transportu module o minimalnym wymiarze 5 metrów) a konstrukcją (oddzielna prefabrykacja słupów i rygli łączonych na budowie).

Prawidłowo rozwiązana funkcja obiektu, mankamentem jest znaczne wydłużenie ciągów komunikacyjnych w budynku. Poza błędnym rozwiązaniem komunikacji w rejonie womitoriów, komunikacja i ewakuacja obiektu są rozwiązane prawidłowo.

Etapowanie budowy stadionu jest prawidłowe, jednakże wymagana ilość 4500 miejsc na widowni w I etapie budowy nie  została osiągnięta w trybunie zachodniej, a w połączeniu trybuny zachodniej z fragmentami trybun południowej i północnej. Kolejnym mankamentem I etapu jest przesłanianie oświetlenia boiska (maszt północno-zachodni) przez zadaszenie realizowanego fragmentu trybuny północnej.

Podany koszt budowy jest zgodny z regulaminem konkursu. Wpływ na koszt budowy będzie miał sposób (podział) prefabrykacji ram żelbetowych. Zaletą pracy jest osiągnięcie pożądanego bilansu przesunięć mas ziemnych ograniczonego praktycznie do obszaru realizacji.

II nagroda - wizualizacje i plansze

https://www.dropbox.com/sh/1qo6wtr86rh6ynf/AADTSFsvSXYErX5lJeHgSHzLa?dl=0

III Nagroda - praca nr 014 - MD Polska Sp. z o.o 


Dagmara Adamy, Kołodziejska, Robert Dawidowski ,Krzysztof Walczak, Kamilla Podkalicka, Ewa Patos, Agata Kasprzak, Tomasz Ryba / Szczecin

OPINIA DO PRACY NR 014

Praca wypełnia ogólne warunki konkursu i zalecenia wskazane po rozstrzygnięciu I etapu. W ocenie Jury zaproponowane rozwiązania przestrzenne pokazują znaczenie zarówno samego stadionu jak i otaczającego go terenu, jako miejsca budującego przestrzeń miejską o wyjątkowych walorach architektonicznych. 

III NAGRODĘ PRZYZNANO ZA:

- poszukiwania formy stadionu inspirowanej charakterem regionu;

- próbę stworzenia charakterystycznej, indywidualnej bryły mogącej aspirować do miana ikony architektury miasta;

- wytworzenie spójnej przestrzeni miejskiej.

MANKAMENTAMI PRACY SĄ:

- odejście od pierwotnie założonej koncepcji placu w formie swobodnie rozlewającej się kompozycji posadzki, jednolitej z kryształową formą bryły ;

- zbyt masywne elementy budujące bryłę stadionu ;

- zastosowanie nieefektywnych rozwiązań konstrukcyjnych i budowlanych przy projektowaniu przykrycia dachu i pokrycia elewacji.

III nagroda - wizualizacje i plansze

https://www.dropbox.com/sh/nmc7g3tn4sdmpp9/AADrFdXEVyHCXlgzNRaBIha2a?dl=0 

 

Wyróżnienie - praca nr 009 -WXCA Spółka z o.o. 


Szczepan Wroński, Aleksandra Hołubowska, Paulina Kucharska,  Marcin Kruk, Agata Fisiak / Warszawa

OPINIA DO PRACY NR 009

W pracy nr 009 zaproponowano ciekawą, nową przestrzeń placu publicznego stanowiącą miejsce organizacji spotkań, imprez i wypoczynku mieszkańców. Niewątpliwie na szczególne uznanie zasługuje nowatorskie, odkrywcze i oryginalne wykonanie elewacji stadionu, pretendujące do symbolu i ikony miasta, wykazane szczególnie urzekająco i efektownie na pracach I etapu konkursu. Mankamentem pracy jest propozycja przedstawiona w II etapie, która prowadzi do zatracenia tego najkorzystniejszego i najciekawszego elementu jej wyjątkowości i odchodzi od pierwotnie przyjętych rozwiązań.


Wybory 2013r.

11 stycznia 2013r.  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego oddziału SARP wybraliśmy nowe władze.

Prezesem, wybranym w bezpośrednich wyborach, została arch. Małgorzata Zyskowska. Zarząd Oddziału ukonstytuował się w sposób następujący:

  • Wiceprezes ds. twórczości - arch. Anna Dąbrowska-Sosak
  • Wiceprezes ds. zewnetrznych - arch. Sławomir Hryniewicz
  • Wiceprezes ds. wewnętrznych - arch. Piotr Rożen
  • Wiceprezes ds. rozwoju - arch. Anna Kulińska
  • Sekretarz - arch. Adriana Patalas
  • Skarbnik - arch. Ewa Rombalska

Członkowie Zarządu:

  • arch. Ewa Bachry
  • arch. Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska
  • arch. Izabela Parulska
  • arch. Marek Zagroba

Komisja Rewizyjna:


KONKURS SARP O/Wybrzeże

Zarząd Oddziału SARP O/Wybrzeże SARP w Gdańsku informuje, że ogłoszony został konkurs NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ESTETYZACJI FRONTÓW WODNYCH W PORCIE GDAŃSK W GDAŃSKU.  

Treść Ogłoszenia wraz z Regulaminem i załącznikami została opublikowana na stronie www.gdansk.sarp.org.pl


Konkurs SARP Wybrzeże

Biuro Oddziału Wybrzeże SARP w Gdańsku,

w imieniu Pełnomocnika Zarządu Oddziału arch. Barbary Wilemborek, informuje uprzejmie, że został ogłoszony pod patronatem Oddziału Wybrzeże SARP konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo.

link do ogłoszenia o konkursie:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/komunikaty_i_ogloszenia


KONKURS

SARP Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia
ogłasza:

KONKURS STUDIALNY na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów między ulicą Zawalną a kanałem Różanka we Wrocławiu.

Konkurs toczy się w ramach projektu "Akupunktura Miasta", realizowanego w ramach programu architektonicznego Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, których dyspozytorem jest Narodowe Forum Muzyki.
Projekt jest realizowany we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, który jest organizatorem obchodów ESK Wrocław 2016.

Regulamin konkursu wraz z pozostałymi materiałami
dostępne pod linkiem: